KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2020.02.02
Tên nhiệm vụ:
TNMT.2020.02.02. Nghiên cứu xây dựng công nghệ cảnh báo sớm nguồn nước mùa cạn và nguy cơ hạn hán cho Đồng bằng sông Cửu Long
Mục tiêu:

1. Xây dựng được hệ thống cảnh báo sớm với thời đoạn 03 đến 06 tháng nguồn nước mùa cạn và nguy cơ thiên tai hạn hán, thiếu nước cho Đồng bằng sông Cửu Long;

2. Cảnh báo sớm được nguồn nước mùa cạn và nguy cơ thiên tai hạn hán, thiếu nước cho Đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:

1. Công nghệ cảnh báo sớm với thời đoạn 03 đến 06 tháng nguồn nước mùa cạn và nguy cơ thiên tai hạn hán, thiếu nước cho Đồng bằng sông Cửu Long;

2. Hướng dẫn sử dụng công nghệ cảnh báo sớm với thời đoạn 03 đến 06 tháng nguồn nước mùa cạn và nguy cơ thiên tai hạn hán, thiếu nước cho Đồng bằng sông Cửu Long;

3. Kết quả áp dụng thử nghiệm cảnh báo sớm
nguồn nước mùa cạn và nguy cơ thiên tai
hạn hán, thiếu nước cho Đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2022;

4. Các sản phẩm công bố và đào tạo;

5. Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt.

Ngày bắt đầu:
19/11/2019
Thời gian thực hiện:
tháng
Lĩnh vực:
Tài nguyên nước
Loại nhiệm vụ:
Kinh tế tài nguyên nước
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng:
  • Viện Khoa học Tài nguyên nước
  • Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia
  • Cục quản lý tài nguyên nước