KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2020.01.05
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu mô hình mô phỏng biến động giá đất từ xã lên phường nhằm đề xuất chính sách điều tiết giá trị gia tăng của đất đai trong quá trình đô thị hóa tại Việt Nam
Mục tiêu:

1. Xác định được nguyên nhân, bất cập biến động giá đất từ xã lên phường trong quá trình đô thị hóa tại Việt Nam;

2. Xây dựng được mô hình biến đổi giá đất khi chuyển đổi từ xã lên phường, ở một nền kinh tế chuyển đổi mang tính đặc thù của Việt Nam

Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:

1. Báo cáo đánh giá thực trạng biến động giá đất từ xã lên phường trong quá trình đô thị hóa từ khi thực hiện Luật Đất đai 2013 đến nay;

2. Báo cáo đề xuất chính sách điều tiết giá trị gia tăng của đất đai trong quá trình đô thị hóa tại Việt Nam;

3. Xây dựng mô hình toán mô phỏng biến động giá đất trong quá trình đô thị hóa từ xã lên phường trong quá trình đô thị hóa tại Việt Nam;

4. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả đề tài; 

5. 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành;

6. Góp phần đào tạo 02 thạc sỹ.

Ngày bắt đầu:
Thời gian thực hiện:
24 tháng
Lĩnh vực:
Đất đai
Loại nhiệm vụ:
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Cấp Bộ
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng: