KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2016.01.04
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu, đề xuất tiêu chí quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở
Mục tiêu:
1. Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn xác định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; 2. Đề xuất tiêu chí quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở phù hợp với điều kiện tập quán của các địa phương trong cả nước
Nội dung:
Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận về việc tách thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; Nội dung 2: Nghiên cứu thực trạng việc tách thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; Nội dung 3: Nghiên cứu đề xuất tiêu chí quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; Nội dung 4: Dự thảo nội dung hướng dẫn xây dựng quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở
Sản phẩm dự kiến:
1. 14 báo cáo khoa học; 2. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 3. Dự thảo nội dung hướng dẫn xây dựng quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở. 4. 02 bài báo 5. Góp phần đào tạo 01 thạc sĩ
Ngày bắt đầu:
01/07/2016
Thời gian thực hiện:
36 tháng
Lĩnh vực:
Đất đai
Loại nhiệm vụ:
Quản lý đất đai
Chủ nhiệm đề tài:
Tạ Thị Hà
Đơn vị chủ trì:
Viện Nghiên cứu quản lý đất đai
Cán bộ phối hợp:
Đàm Thị Mai Oanh; Phạm Thị Phương Thúy; Nguyễn Xuân Kiên; Nguyễn Văn Hiển; Lâm Thị Nguyên; Nguyễn Văn Vụ; Trần Ngọc Minh; Đỗ Thị Hồng Thắm; Lê Gia Chinh
Cấp quản lý:
Cấp Bộ
Thời gian sử dụng:
2019
Ghi chú:
Khả năng:
Cục Đăng ký đất đai - Tổng cục Quản lý đất đai