KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2020.08.04
Tên nhiệm vụ:
TNMT.2020.08.04: Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh SPOT 6, 7 lập thể trong đo vẽ địa hình và cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000.
Mục tiêu:

1. Xác lập được cơ sở khoa học cho giải pháp kỹ thuật công nghệ đo vẽ ảnh địa hình ở khoảng cao đều đường bình độ cơ bản 10m bằng ảnh vệ tinh SPOT 6, 7 lập thể phục vụ công tác cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000;

2. Đề xuất được quy trình công nghệ đo vẽ ảnh vệ tinh SPOT 6,7 lập thể phục vụ công tác cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000.

Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:

1. Báo cáo kết quả xác lập cơ sở khoa học giải pháp kỹ thuật công nghệ đo vẽ ảnh địa hình ở khoảng cao đều đường bình độ cơ bản 10m bằng ảnh vệ tinh SPOT 6, 7;

2. Quy trình công nghệ cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000 bằng kỹ thuật đo vẽ ảnh vệ tinh SPOT 6,7 lập thể;

3. Kết quả thử nghiệm trên 02 mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000 (01 vùng núi; 01 vùng đồng bằng);

4. Đào tạo 01 thạc sỹ;

5. Công bố 02 bài báo trên tạp chí chuyên ngành.

Ngày bắt đầu:
17/12/2019
Thời gian thực hiện:
24 tháng
Lĩnh vực:
Viễn thám
Loại nhiệm vụ:
Điều tra cơ bản
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Ban Quản lý các dự án đo đạc và bản đồ
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng:

Bổ sung thêm một giải pháp ứng dụng hiệu quả, có thể được áp dụng ngay trong Dự án “Bổ sung, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý các tỷ lệ khu vực các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ” của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.