KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
NVTX.2018.04.02
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về áp dụng công cụ kinh tế nhằm phòng ngừa, khắc phục sự cố môi trường và đề xuất giải pháp cho Việt Nam
Mục tiêu:
Đề xuất được một số công cụ kinh tế phù hợp nhằm phòng ngừa, khắc phục sự cố môi trường tại Việt Nam
Nội dung:
- Tổng quan về sự cố môi trường và công cụ kinh tế nhằm phòng ngừa, khắc phục sự cố môi trường - Nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới trong việc áp dụng các công cụ kinh tế nhằm phòng ngừa, khắc phục sự cố môi trường - Đánh giá thực trạng, khả năng áp dụng các công cụ kinh tế nhằm phòng ngừa, khắc phục sự cố môi trường - Đề xuất áp dụng công cụ kinh tế phù hợp nhằm phòng ngừa, khắc phục sự cố môi trường (sự cố tràn dầu) tại Việt Nam
Sản phẩm dự kiến:
Báo cáo đề xuất các công cụ kinh tế phù hợp nhằm phòng ngừa, khắc phục sự cố môi trường tại Việt Nam
Ngày bắt đầu:
01/01/2018
Thời gian thực hiện:
12 tháng
Lĩnh vực:
Môi trường
Loại nhiệm vụ:
Chủ nhiệm đề tài:
CN. Trần Thị Giang
Đơn vị chủ trì:
Viện Khoa học môi trường
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
TXTCN
Thời gian sử dụng:
Sau khi nghiệm thu đề tài
Ghi chú:
Khả năng:
Viện Khoa học môi trường