KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
NVTX.2020.07.11
Tên nhiệm vụ:
Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế chuyên ngành của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Mục tiêu:
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực đo đạc bản đồ.
Nội dung:
1 Xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế năm 2021. 2 Rà soát, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm. 3 Xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện các công tác hợp tác quốc tế (bao gồm: quản lý các đoàn vào, đoàn ra của Viện; tổ chức các hội nghị, hội thảo có sự tham gia của các đối tác quốc tế; tổ chức đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến làm việc tại Viện). 4 Tổ chức thực hiện việc duy trì trao đổi thường xuyên với các đối tác quốc tế và trong nước của Viện, thông báo các chương trình đào tạo và hỗ trợ các ứng viên của Viện tham gia các chương trình đào tạo tại nước ngoài. 5 Tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, báo cáo hàng năm và các báo cáo về hợp tác quốc tế của Viện.
Sản phẩm dự kiến:
1 Bản kế hoạch hợp tác quốc tế năm 2021 2 Báo cáo điều chỉnh kế hoạch hợp tác quốc tế năm 2020 3 Báo cáo đoàn ra đoàn vào năm 2020. 4 Công văn giấy tờ 5 Báo cáo định kỳ, đột xuất.
Ngày bắt đầu:
01/01/2020
Thời gian thực hiện:
12 tháng
Lĩnh vực:
Đo đạc và bản đồ
Loại nhiệm vụ:
Đo đạc và bản đồ khác
Chủ nhiệm đề tài:
Nguyễn Thị Thanh Hương
Đơn vị chủ trì:
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Cán bộ phối hợp:
1 Nguyễn Thị Thanh Hương 2 Nguyễn Anh Quyên 3 Nguyễn Mạnh Dũng 4 Nguyễn Tuyết Mai 5 Đinh Tài Nhân 6 Nguyễn Thị Trang
Cấp quản lý:
TXTCN
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Những người gián tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ: 1 Lê Anh Dũng 2 Nguyễn Phi Sơn 3 Phạm Minh Hải
Khả năng: