KHCN.Apps - Block_NhiemVuChoTuyenChon

NHIỆM VỤ ĐANG TUYỂN CHỌN

STTMã nhiệm vụTên nhiệm vụThời gian kết thúc tuyển chọnThời gian
(tháng)
Phương thức tuyển chọnTuyển chọn
1 TNMT.2020.01.01 Nghiên cứu, đề xuất chính sách thực hiện quyền bề mặt trong quản lý nhà nước về đất đai 17:00 31/01/2020 24 Tuyển chọn Đăng ký
2 TNMT.2020.01.02 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách đất đai về chuyển đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác 17:00 31/01/2020 24 Tuyển chọn Đăng ký
3 TNMT.2020.01.03 Nghiên cứu giải pháp và cơ chế điều tiết giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đất thương mại dịch vụ và xây dựng cơ sở hạ tầng 17:00 31/01/2020 24 Tuyển chọn Đăng ký
4 TNMT.2020.01.04 Nghiên cứu thực trạng và xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý quỹ đất trồng lúa vùng Đồng Bằng Sông Hồng 17:00 31/01/2020 24 Tuyển chọn Đăng ký
5 TNMT.2020.01.05 Nghiên cứu mô hình mô phỏng biến động giá đất từ xã lên phường nhằm đề xuất chính sách điều tiết giá trị gia tăng của đất đai trong quá trình đô thị hóa tại Việt Nam 17:00 31/01/2020 24 Tuyển chọn Đăng ký
6 TNMT.2020.04.10 Nghiên cứu xây dựng bản đồ phát thải các chất gây ô nhiễm không khí phục vụ dự báo và kiểm soát ô nhiễm không khí vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 17:00 31/01/2020 24 Tuyển chọn Đăng ký