KHCN.Apps - Block_GuiDeXuat

Đề xuất nhiệm vụ KHCN

Nếu quý vị đã có tài khoản trên hệ thống, hãy đăng nhập trước khi gửi đề xuất để có quyền chỉnh sửa đề xuất trước khi xác nhận gửi.

Thông tin cá nhân

Người đề xuất (*):
Email (*):
Điện thoại (*):
Địa chỉ:

Thông tin nhiệm vụ đề xuất

Tên nhiệm vụ (*):
Cấp quản lý (*):
Lĩnh vực (*):
Cơ quan:
Định hướng mục tiêu:
Dự kiến sản phẩm:
Khả năng ứng dụng:
File đính kèm (*):
Mã kiểm tra (*):
ĐỀ XUẤT MỚI
STTTên đề xuấtNgười gửiNgày gửi
1 Nghiên cứu công nghệ trích xuất tự động thông tin bề mặt vùng ảnh hưởng của bão, ngập lụt, trượt lở đất đá, lũ bùn đá và lũ quét từ dữ liệu viễn thám phục vụ dự báo, cảnh báo thiên tai. Lê Ngọc Xuyên 17/09/2021
2 Nghiên cứu công nghệ trích xuất tự động thông tin bề mặt vùng ảnh hưởng của bão, ngập lụt, trượt lở đất đá, lũ bùn đá và lũ quét từ dữ liệu viễn thám phục vụ dự báo, cảnh báo thiên tai. Lê Ngọc Xuyên 17/09/2021
3 Nghiên cứu công nghệ trích xuất tự động thông tin bề mặt vùng ảnh hưởng của bão, ngập lụt, trượt lở đất đá, lũ bùn đá và lũ quét từ dữ liệu viễn thám phục vụ dự báo, cảnh báo thiên tai. Lê Ngọc Xuyên 17/09/2021
4 Nghiên cứu công nghệ trích xuất tự động thông tin bề mặt vùng ảnh hưởng của bão, ngập lụt, trượt lở đất đá, lũ bùn đá và lũ quét từ dữ liệu viễn thám phục vụ dự báo, cảnh báo thiên tai. Lê Ngọc Xuyên 17/09/2021
5 Nghiên cứu công nghệ trích xuất tự động thông tin bề mặt vùng ảnh hưởng của bão, ngập lụt, trượt lở đất đá, lũ bùn đá và lũ quét từ dữ liệu viễn thám phục vụ dự báo, cảnh báo thiên tai. Lê Ngọc Xuyên 17/09/2021
6 Nghiên cứu công nghệ trích xuất tự động thông tin bề mặt vùng ảnh hưởng của bão, ngập lụt, trượt lở đất đá, lũ bùn đá và lũ quét từ dữ liệu viễn thám phục vụ dự báo, cảnh báo thiên tai. Lê Ngọc Xuyên 17/09/2021
7 Nghiên cứu công nghệ trích xuất tự động thông tin bề mặt vùng ảnh hưởng của bão, ngập lụt, trượt lở đất đá, lũ bùn đá và lũ quét từ dữ liệu viễn thám phục vụ dự báo, cảnh báo thiên tai. Lê Ngọc Xuyên 17/09/2021
8 Nghiên cứu công nghệ trích xuất tự động thông tin bề mặt vùng ảnh hưởng của bão, ngập lụt, trượt lở đất đá, lũ bùn đá và lũ quét từ dữ liệu viễn thám phục vụ dự báo, cảnh báo thiên tai. Lê Ngọc Xuyên 17/09/2021
9 Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ dự báo khô hạn trong mùa mưa cho khu vực Tây Nguyên Tổng cục Khí tượng Thủy văn 15/09/2021
10 TNMT.04.21-25: Nghiên cứu xây dựng công nghệ thị giác máy tính (computer vision) để tự động xác định và đo mực nước thủy văn từ hình ảnh quan trắc Tổng cục Khí tượng Thủy văn 15/09/2021