KHCN.Apps - Block_NhiemVuChoTuyenChon

NHIỆM VỤ ĐANG TUYỂN CHỌN

STTMã nhiệm vụTên nhiệm vụThời gian kết thúc tuyển chọnThời gian
(tháng)
Phương thức tuyển chọnChọn
1 TNMT.2023.04.04 Nghiên cứu, xây dựng quy định về dữ liệu chủ ngành tài nguyên và môi trường 17:00 20/10/2022 24   Đăng ký
2 TNMT.2023.01.01 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng Luật viễn thám 17:00 15/11/2022 24 Giao trực tiếp Đăng ký
3 TNMT.2023.01.02 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất chính sách khuyến khích phát triển các dự án phát điện từ xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp điều kiện Việt Nam. 17:00 15/10/2022 24 Tuyển chọn Đăng ký
4 TNMT.2023.01.03 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng dự thảo hướng dẫn kỹ thuật về cách thức, phương pháp, cách thiết lập mạng lưới lấy mẫu phân tích sơ bộ, chi tiết chất lượng môi trường đất tại hiện trường. 17:00 15/10/2022 24 Tuyển chọn Đăng ký
5 TNMT.2023.01.04 Nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí phát triển bền vững trong hoạt động khoáng sản phục vụ sửa đổi Luật Khoáng sản 2010 17:00 15/10/2022 18 Tuyển chọn Đăng ký
6 TNMT.2023.01.05 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất cơ chế chi trả dịch vụ hấp thụ và lưu trữ các-bon của hệ sinh thái biển và đất ngập nước. 17:00 15/10/2022 24 Tuyển chọn Đăng ký
7 TNMT.2023.01.06 Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn nhằm đề xuất tiêu chí về năng lực và bộ chỉ số đánh giá hiệu quả quản lý các di sản thiên nhiên tại Việt Nam. 17:00 15/10/2022 24 Tuyển chọn Đăng ký
8 TNMT.2023.01.07 Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất giải pháp cải thiện quyền tiếp cận đất đai và đăng ký đất đai đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam 17:00 15/10/2022 24 Tuyển chọn Đăng ký
9 TNMT.2023.01.08 Nghiên cứu xây dựng mô hình truyền thông chính sách và pháp luật về tài nguyên và môi trường cho người dân các huyện, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. Áp dụng thử nghiệm cho một số huyện, xã tại khu vực ven biển Miền Trung 17:00 15/10/2022 24 Tuyển chọn Đăng ký
10 TNMT.2023.02.25 Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ và hướng dẫn kỹ thuật thành lập Bản đồ khu vực cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên dựa trên dữ liệu vệ tinh, dữ liệu địa lý - cảnh quan 17:00 26/10/2022 24 Tuyển chọn Đăng ký
11 TNMT.2023.02.26 Nghiên cứu xây dựng quy định kỹ thuật về thu nhận, xử lý, thiết lập dữ liệu không gian và tài sản gắn liền với thửa đất ở định dạng 3D 17:00 26/10/2022 24 Tuyển chọn Đăng ký
12 TNMT.2023.02.27 Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo nguồn nước mặt phục vụ bảo đảm an ninh tài nguyên nước quốc gia. Áp dụng cho khu vực Tây nguyên 17:00 26/10/2022 24 Tuyển chọn Đăng ký
13 TNMT.2023.02.28 Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về xác định hệ số phát thải vi nhựa trong sử dụng và thải bỏ sản phẩm hàng hóa tiêu dùng phổ biến tại Việt Nam 17:00 26/10/2022 24 Tuyển chọn Đăng ký
14 TNMT.2023.02.29 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn ứng dụng Lidar để dự báo phân bố ô nhiễm không khí theo chiều cao. Áp dụng thí điểm cho khu vực điển hình tại thành phố Hà Nội 17:00 26/10/2022 24 Tuyển chọn Đăng ký
15 TNMT.2023.02.30 Nghiên cứu đánh giá tác động của hệ thống hồ chứa và sử dụng đất ngoài lãnh thổ Việt Nam trên lưu vực sông Đà ảnh hưởng đến biến đổi dòng chảy và hàm lượng phù sa bùn cát vào Việt Nam 17:00 26/10/2022 24 Tuyển chọn Đăng ký
16 TNMT.2023.02.31 Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về địa vật lý trong điều tra địa chất công trình, địa chất thủy văn và địa chất đô thị 17:00 26/10/2022 24 Tuyển chọn Đăng ký
17 TNMT.2023.02.32 Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa vật lý trong đánh giá tài nguyên địa chất, khoáng sản khu vực lòng hồ, lòng sông và cửa biển 17:00 26/10/2022 24 Tuyển chọn Đăng ký
18 TNMT.2023.02.33 Nghiên cứu cơ sở khoa học để lượng hóa mối quan hệ giữa lượng phát thải khí nhà kính (KNK) với tăng trưởng và phát triển bền vững tại Việt Nam 17:00 26/10/2022 24 Tuyển chọn Đăng ký
19 TNMT.2023.02.34 Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đánh giá dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phù hợp với các quy định của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) 17:00 26/10/2022 24 Tuyển chọn Đăng ký
20 TNMT.2023.02.35 Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý, giám sát và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển bền vững các khu dự trữ sinh quyển Thế Giới tại Việt Nam bằng công nghệ viễn thám 17:00 26/10/2022 24 Tuyển chọn Đăng ký
123